EU är en misslyckad demokrati

Kan du minnas att du röstade för Jean-Claude Juncker? EU:s mäkt­igaste man, EU-kommis­sionens pre­sident, valdes av re­present­anterna för 43 % av alla EU-medborgare – inte ens hälften. Kun­skapen om EU-valet är så låg att man knappt kan kalla det demo­kratiskt.

Behåll ekonomiska avtal, men lämna den politiska unionen

EU är inte lika med Eu­ropa. Även om vi lämnar EU kan vi fort­sätta del­ta i den euro­peiska eko­nomin. Vi kan fort­farande ingå avtal med EU och andra euro­peiska länder, utan att be­höva styras av Bryssel.

Över vår gräns bestämmer endast vi

Tack vare EU:s öppna gränser kunde 163 000 asyl­sökande förra året ta sig genom Europa till Sverige, och tusen­tals tig­gare har fritt kun­nat ta sig in i landet. Nu finns det inga fler bo­städer, och det är inte rätt att tig­gare bor på privat mark eller i svenskars hus utan tillåtelse. Varje land måste en­samt få be­stämma över sin egen gräns.

Nej till ett federalt Europa

Federal­ismen ökar bland EU-politikerna. För­slag har kommit om en gemen­sam militär och polis, vilket vore första steget mot en enda EU-nation. Men ett Europas för­enta stater är något som 73 % av Nordens be­folk­ning inte vill ha, sär­skilt inte om det är byggt på samma halv­demo­kratiska grund som EU.

Vi tar ett beslut, låter det ligga och väntar och ser vad som händer. Om ingen klagar, efter­som de flesta inte förstår vad som har be­slutats, fort­sätter vi steg för steg tills det inte finns någon återvändo. Jean-Claude Juncker om sina kolleger i Europeiska rådet.